Pogrzeb Katolicki


Obrzędy pogrzebu zaliczane są do sakramentaliów, a nie sakramentów.

 

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, "opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana" KKK 1681

 

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym "upodobnieniem" go do "obrazu Syna", którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową KKK 1682

 

Eucharystia stanowi centrum paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej. Wtedy właśnie Kościół wyraża swoją skuteczną jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu, w Duchu Świętym, ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Prosi on wówczas, by jego dziecko zostało oczyszczone z grzechów oraz ich skutków i zostało przyjęte do paschalnej pełni Uczty w Królestwie niebieskim KKK 1689

 

Podczas wizyty w kancelarii parafialnej rodzina zmarłego ustala:

* godzinę i dzień pogrzebu bliskiej im osoby, pogrzeby sprawujemy we wszystkie dni oprócz niedzieli i wtorku

należy także dostarczyć:

* kartę zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli ciało składane jest w innej parafii, wtedy ten dokument dostarczamy administracji tamtejszego cmentarza;

* informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego

   lub innego kapłana udzielającego sakramentów);

* pisemną zgodę właściwego ks. proboszcza na pochówek zmarłego,

   jeśli zmarły zamieszkiwał poza nasza parafią;

* aktualny dokument potwierdzający prawo dysponowania grobem do pochówku;

 

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

 

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej.

Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

 

Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.